Informacija atnaujinta 2014.03.31
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Pirmininkė - Aušra Adomaitytė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Nariai:
  • Birutė Volungevičienė, vyresn.logopedė;
  • Reda Kungienė, vyresn.auklėtoja;
  • Daiva Bikienė, vyresn.slaugytoja, dietistė;
  • Asta Venckūnienė, auklėtoja.


Vaiko gerovės komisija  atlieka šias funkcijas:

1. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu lopšelyje-darželyje, saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje-darželyje kūrimu;
2. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
3. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
4. rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, socialinės pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
5. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą, lopšelio-darželio bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę lopšelio-darželio bendruomenės dalį,  organizuoja krizės valdymo  priemones:
        5.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo lopšelyje-darželyje planą;
        5.2. parengia informaciją apie krizę lopšelio-darželio  bendruomenei ir/ar žiniasklaidai;
        5.3. apie situaciją informuoja lopšelio-darželio bendruomenę, prireikus - teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
6.bendradarbiauja su lopšelio-darželio savivaldos (darželio taryba, mokytojų taryba,), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimai.
        

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA