© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta 2014.03.31
VEIKLOS KRYPTYS

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  1. Ugdymo kokybės tobulinimas, kuriant optimalias sąlygas, atitinkančias kiekvieno vaiko individualius poreikius.
  2. Ryšių su šeima stiprinimas, taikant įvairias bendravimo ir bendradarbiavimo formas.
  3. Kūrybingas dorinių ir tautinių vertybių ugdymas.
  4. Palankių sąlygų vaikų pažintinei-tiriamajai, fizinei veiklai grupėse ir lauke plėtojimas.MISIJA

    Teikti kokybiškas ir kvalifikuotas vaikų visapusiško ugdymo(si) paslaugas, integruojant tautos kultūros ir dorines vertybes įvairiose veiklos srityse. Suburti įstaigos bendruomenę, užtikrinant švietimo prioritetų įgyvendinimą.


VIZIJA

    Tirkiliškių lopšelis-darželis - tai šiuolaikiškas, bendradarbiaujantis, atviras naujovėms dorinių vertybių ir etnokultūros puoselėjimo centras, kuriame kompetentingi pedagogai, ugdo laisvą asmenybę bei puoselėja kiekvieno vaiko individualybę.


UŽDAVINIAI
 
  • Užtikrinti vaiko saugumo, emocinius, fizinius, socialinius poreikius, galimybę ugdytis įvairių gebėjimų ir poreikių turintiems vaikams.
  • Rūpintis gabių ir vystymosi  bei elgesio sutrikimų turinčių vaikų optimalios integracijos į visuomenę galimybėmis.
  • Taikyti veiksmingus metodus, skatinančius šeimos dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese.
  • Puoselėti ir saugoti bei perimti tautos, gimtojo krašto kultūrinį paveldą, išsaugant tautinį indentitetą.
  • Plėtoti ugdymo turinį, diegti inovacijas.