© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta 2014.03.31
SPECIALISTŲ PASLAUGOS
LOGOPEDĖ Birutė Volungevičienė


    Lopšelyje-darželyje teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
    Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai šalinami individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu. Sutrikimų šalinimo būdus, metodus, formas, priemones logopedė renkasi atsižvelgdama į vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimą, gebėjimų lygį, amžių.
    Logopedinių pratybų metu turtinamas impresyvusis ir ekspresyvusis žodynas, tikslinamas garsų tarimas, lavinamas girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pagrindai, formuojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami bendravimo įgūdžiai, formuojami skaitymo ir rašymo pradmenys.

    Vyresnioji logopedė Birutė Volungevičienė:
 • Konsultuoja pedagogus, ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
 • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda pedagogams pritaikyti ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Taiko savo darbe naujoves.
 • Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.


KŪNO KULTŪROS PEDAGOGĖ Neringa Paulauskienė

    Kūno kultūros užsiėmimų tikslas – graži ir taisyklinga vaiko laikysena. Užsiėmimų metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, stiprinami vaikų nugaros, pilvo, juosmens raumenys, lavinama motorika.

    Kūno kultūros pedagogė:
 • Saugoja ir stiprina fizinę vaikų sveikatą.
 • Dirba individualiai ir taiko korekcijos pratimus vaikams, turintiems judesio ir padėties  sutrikimų.
 • Parenka ir derina įvairius judėjimo būdus, garantuojančius tinkamą fizinę vaiko raidą.


MUZIKOS PEDAGOGĖ Gražina Meilutienė


    Muzikos pedagogė organizuoja užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes. Užsiėmimai vyksta salėje, grupėse. Ypatingą dėmesį skiria etnokultūrai.

 • Įvertina vaikų muzikinius gebėjimus.
 • Grupiniuose  ir individualiuose užsiėmimuose lavina muzikinius vaiko gebėjimus ir formuoja įgūdžius.
 • Taiko muzikos terapijos elementus.
 • Dalyvauja projektinėje veikloje, ruošia vaikus įvairiems konkursams.
 • Skiepija pagarbą liaudies muzikai, panaudojant įvairius žanrus: ratelius, lopšines, žaidimus, žaidinimus, šokius, giesmes, dainas, instrumentinę muziką.


VYRESNIOJI SLAUGYTOJA, DIETISTĖ Daiva Bikienė
   
    Vyresnioji slaugytoja, dietistė bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, ugdytinių tėvais, savivaldos institucijomis, vadovais, sveikatos priežiūros institucijomis, visuomenės sveikatos centru.

    Vyresniosios slaugytojos, dietistės funkcijos:
 • Rūpinasi vaikų ugdymu sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Vykdo vaikų sveikatos rodiklių stebėjimą, registravimą ir analizę.
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą.
 • Vykdo sveikatos priežiūrą.
 • Tvarko medicininės veiklos dokumentaciją.
 • Vykdo kokybiško, saugaus maisto ruošimo kontrolę.
 • Dalyvauja ugdymo procese ir lopšelio-darželio renginiuose.
 • Vykdo bendrąją lopšelio-darželio higieninę priežiūrą.
 • Sudaro valgiaraštį kiekvienai dienai.
 • Kontroliuoja darbuotojų profilaktinį sveikatos pasitikrinimą.
SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Vaida Bernatonytė

Įstaigos socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas - dirbama individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų. Vaikams suteikiamos žinios, gebėjimai, įgūdžiai - plėtojant jų socialinę kompetenciją.
 • Tiriamoji veikla - tiriamas socialinės pedagoginės pagalbos poreikis, organizuojama ir koordinuojama socialinė pagalba ir vertinama jos kokybė.
 • Šviečiamasis informacinis darbas - teikiama aktualios informacijos (lankstinukuose ar stenduose) tėvams ir auklėtojoms apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę.
 • Bendradarbiavimas - su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat su kitomis institucijomis. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine psichologine tarnyba, Socialinės paramos skyriumi ir kitomis institucijomis.
 • Projektinė veikla - inicijuojami ir organizuojami, kuriami ir įgyvendinami socialiniai projektai.