© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta 2014.03.31
VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
    Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin.1991, Nr. 23-593; 2003, Nr.63-2853), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983 (Žin., 1995, Nr.60-1501) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.
    Vaiko pasiekimų vertinimo tikslas – padėti vaikui pažinti save, bręsti kaip asmenybei, padėti pedagogui įžvelgti vaiko vystymosi galimybes, nustatyti problemas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą.

    Mūsų darželyje parengiamas vaiko pasiekimų aplankas ir  vaiko pasiekimai vertinami 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį) pagal 5 ugdymo kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę. Vaiko pasiekimus ir pažangą vertina grupės auklėtojos, naudodamos stebėjimo, pokalbio ir analizės metodus. Vaiko pasiekimų aplankai saugomi grupėse, laikomasi konfidencialumo principo. Su individualia vaiko pažanga, pasiekimais ir problemomis, tėvai supažindinami bendraujant asmeniškai.

Vaiko pasiekimų aplanko turinys:
  1. pasiekimų vertinimo lentelė,
  2. vaiko piešiniai,
  3. vaiko dalyvavimo veikloje nuotraukos,
  4. specialistų (logopedo, muzikos pedagogo, kūno kultūros pedagogo) komentarai,
  5. vaikų mintys,
  6. anketa apie vaikų pomėgius, sveikatą ir kt.

    Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas yra glaudžiai susijęs su ugdymo proceso planavimu,  padeda plėsti vaiko patirtį, sudaryti sąlygas saviraiškai, ugdyti vaikų pasitikėjimą savo gebėjimais.